Gitara basowa online - lekcja nr 1. pochody basowe: POLKA