NASZA MISJA

 MISJA CENTRUM MŁODZIEŻOWEGO POLANY KULTURY

 1. Integrowanie ze sobą dzieci i młodzieży w różnym wieku i z różnych środowisk
 2. Prowadzenie wczesnej profilaktyki związanej z wszelkiego rodzaju patologiami społecznymi,
 3. Kształtowanie właściwej postawy społecznej młodych ludzi,
 4. Pomoc w sytuacjach trudnych życiowo i wskazywanie na możliwości radzenia sobie z nimi,
 5. Opiekę nad wychowankami po zajęciach szkolnych oraz w przerwach wakacyjnych,
 6. Wyrównywanie szans rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży,
 7. Właściwą organizację czasu wolnego, poprzez szeroki wachlarz propozycji zajęć
 8. Rozbudzanie w wychowankach wrażliwości emocjonalnej w tym na sztukę, głównie poprzez czynny udział w kulturze.
 9. Realizacja zadań profilaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych.
 10. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej.
 11. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy dzieci i młodzieży mającym trudności w nauce.
 12. Wdrażanie dzieci i młodzież do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
 13. Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości poznawczej.
 14. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczestników.
 15. Kształtowanie relacji międzypokoleniowych.